ثبت نام در سامانه ارزیابی اختراعات و نوآوری هااعتبار سنجي اختراعات
شورای تخصصی ارزیابی اختراعات

طي هفته گذشته 22 عنوان پرونده اختراعي در نوبت شوراهاي تخصصي ارزيابي قرار گرفت و از اين تعداد، 14 عنوان در شوراي تخصصي اختراعات با گروه‌هاي "مالكيت فكري" و "مكانيك و عمران" بررسي شد كه 2 عنوان اختراع قابليت...

کارگاه "توانمندي ارزيابي اختراعات در پزشکي" برگزار شد

سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران كارگاه ترويج مالكيت فكري را در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني جهرم برگزار كرد.

...

طي هفته گذشته ضمن پذیرش 32 پرونده جدید جهت ارزیابی با برگزاری شوراهاي تخصصي ارزيابي اختراعات در گروه‌هاي " مالكيت فكري"، "شيمي و مواد" و "برق و فناوري اطلاعات" 24 طرح اختراعي در شوراي تخصصي مطرح گرديد كه از...

شورای تخصصی ارزیابی اختراعات

طي هفته گذشته 22 عنوان پرونده اختراعي در نوبت شوراهاي تخصصي ارزيابي قرار گرفت و از اين تعداد، 14 عنوان در شوراي تخصصي اختراعات با گروه‌هاي "مالكيت فكري" و "مكانيك و عمران" بررسي شد كه 2 عنوان اختراع قابليت...

کارگاه "توانمندي ارزيابي اختراعات در پزشکي" برگزار شد

سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي ايران كارگاه ترويج مالكيت فكري را در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني جهرم برگزار كرد.

...

طي هفته گذشته ضمن پذیرش 32 پرونده جدید جهت ارزیابی با برگزاری شوراهاي تخصصي ارزيابي اختراعات در گروه‌هاي " مالكيت فكري"، "شيمي و مواد" و "برق و فناوري اطلاعات" 24 طرح اختراعي در شوراي تخصصي مطرح گرديد كه از...