براي ثبت اختراع بايد استراتژي داشت

قبل از تقاضاي تشکيل پرونده براي ثبت اختراع، مخترع يا شرکت بايد پاسخهاي قانع کننده اي به سئوالات زير داشته باشد.

 

چرا بايد اختراع خود را ثبت کنيم؟

 

چه جيزي را بايد ثبت کنيم؟

 

چه وقت اختراع خود را ثبت کنيم؟

 

کجا اختراع خود را ثبت کنيم؟

    مراحل ثبت و نگهداري اختراع در کشورهاي اروپايي

    مراحل ثبت و حفظ حقوق اختراع ثبت شده در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بسيار پيچيده است که در اينجا سعي شده به زباني ساده بيان شود. بطور کلي با طي کردن مراحل ذيل مي توان اختراع مورد نظر را در اين کشورها ثبت و حفظ نمود:

    الف) آماده سازي: قبل از اقدام رسمي براي تشکيل پرونده ثبت اختراع لازم است حداقل سه مرحله زير را به انجام رساند:

    1- نوشتن گزارش اختراع به زبان انگليسي، آلماني يا فرانسه بطوريکه شامل زمينه و حوزه فناوري اختراع، سابقه قبلي، جزئيات کامل فني، مزاياي اختراع ادعايي و نحوه حل مشکلات موجود باشد. همچنين بايد طريقه انجام عملي موضوع اختراع با ذکر مثال توصيف شود (براي اطلاعات بيشتر اينجا را کليک کنيد).
    2- نوشتن پيش نويس پتنت بر اساس گزارش اختراع که معمولا توسط وکيل انجام مي شود.
    3-  پرکردن فرمهاي رسمي اداره ثبت اختراعات اروپا

    ب) تشکيل و پيگيري پرونده: اين بخش با تسليم فرمهاي پر شده و تقاضاي تشکيل پرونده در يکي از شعب اداره ثبت اختراع اروپا (شعبه مرکزي در مونيخ آلمان) آغاز شده و خود شامل مراحل زير است:

    1- بررسي شکلي پرونده در شعبه به لحاظ کامل بودن مدارک لازم
    2- جستجوي موضوع و ادعاهاي اختراع توسط واحد جستجوي اداره ثبت اختراع اروپا
    3-  انتشار پرونده شامل جزئيات فني-قانوني پرونده و نتايج جستجو در روزنامه رسمي به صورت چاپي و ديجيتال (لوح فشرده و اينترنت)
    4-  بررسي ماهوي محتويات پرونده در صورت تسليم درخواست و پرداخت هزينه هاي لازم

    ج) اعطاي گواهي ثبت اختراع: پس از بررسي ماهوي پرونده و در صورت متقاعد شدن کميته مربوطه، گواهي اعطاي پتنت به نام متقاضي صادر خواهد شد.
    د) تمديد ساليانه: در صورت پرداخت هزينه هاي لازم، پروانه ثبت اختراع در هر يک از کشورهاي عضو اتحاديه که مورد درخواست قرار گرفته اند، بطور ساليانه تمديد خواهد شد.
    ر) اعمال حق: در صورتي که دارنده امتياز معتبر اختراع در هر يک از کشورهاي مربوطه، متوجه نقض حقوق پتنت توسط اشخاص ثالث شود مي تواند براي احقاق حقوق خود از طرق مختلف اقدام نمايد.

  ثبت اختراع در ساير کشورها

     گام نخست در بدست آوردن پتنت در هر کشور، مستلزم ارائه تقاضا نامة (application) ثبت پتنت و تشكيل پرونده (filing) در ادارة ثبت اختراعات آن كشور است.

    تقاضانامه‌ پتنت عموماً داراي قسمتهايي نظير عنوان اختراع، سابقه و شرح‌ فني آن است. توصيف فني اختراع مي‌بايست با بياني روشن و به زبان رسمي كشور هدف و به حد كافي داراي جزئيات باشد طوري كه بتواند شخصي را با فهم متوسط از آن فن به استفاده يا بازسازي آن اختراع قادر سازد. معمولاً براي توصيف بهتر اختراع، نقشه، طرح و دياگرامهاي مربوطه نيز ارائه مي‌شوند. تقاضانامه همچنين حاوي چند ادعا (claim) است كه در واقع حدود و ثغور قانوني حمايت درخواستي را تعيين مي‌كند.

    اداره ثبــت اختــراع کشور مورد تقاضا پس از بررسي كارشنـاسي پرونده و احتمالاً پس از انتشار مفــاد تقاضانامه در سطــح عموم (publication)، در صورت احراز شرايط، نهايتاٌ حق پتنت را اعطا مي‌نمايد که در سرتاسر همان کشور معتبر و قابل دفاع است.

    بايد توجه داشت که انتشار پتنت در سطح عموم به معناي اعطاي حق پتتت نيست، مگر در آن به نحوي مشخص شده باشد. در واقع تقاضانامه در اداره ملي ثبت اختراعات كشور مورد نظر و يا دفتر منطقه‌اي به نمايندگي از سوي كشورهاي عضو (مانند اداره ثبت اختراعات اروپا)، به ثبت رسيده و در نهايت پس از بررسي و احراز شرايط لازم از سوي دولت مربوطه اعطا مي‌گردد.

    در مورد دفاتر منطقه‌اي نكته مهم اين است كه متقاضي بايد در درخواسـت خود دقيقاً مشخص كند كه حمايـت از اختراع را دركدام يك از كشـورهاي عضو آن دفتر خواستار است. هريك از كشورهاي انتخاب شده پس از بررسي پرونده مختار است آن اختــراع را به ثبت رسانده و در سرزمين خود از آن حمايت كند و يا کلاٌ آن را رد کند. لـذا صرف ثبت در دفاتر منطقه‌اي نمي‌تواند به معناي کسـب حمايت از تمامي کشورهاي عضو آن دفتر باشد.