پذيرش، بررسي و داوري اختراعات در دفتر مالكيت فكري

طي هفته گذشته 22 عنوان پرونده اختراعي در نوبت شوراهاي تخصصي ارزيابي قرار گرفت و از اين تعداد، 14 عنوان در شوراي تخصصي اختراعات با گروه‌هاي "مالكيت فكري" و "مكانيك و عمران" بررسي شد كه 2 عنوان اختراع قابليت ثبت دريافت نمود و 2 اختراع مورد اعتبار‌سنجي قرار گرفت.

1395/02/04