ابلاغ شيوه نامه ارزيابي تخصصي اختراعات

. شيوه نامه ارزيابي تخصصي اختراعات كه در جلسه شماره 3 مورخ 25/03/1395 به تصويب شوراي مالكيت فكري سازمان رسيد توسط جناب آقای دکتر فتح الله مضطرزاده رییس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ابلاغ شد