سامانه مجازي ترويج مالکيت فکري در سطح کشور راه اندازي مي شود

 

به گزارش روابط عمومی، دکتر انور شلماشی مدیر کل دفتر مالکیت فکری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران اعلام کرد این دفتر در طول برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری اقدام به برگزاری در سه کارگاه ترویجی تحت عناوین "آشنایی با مبانی مالکیت فکری و اعتبارسنجی اختراعات" و همچنین نحوه "جستجو در منابع ثبت پتنت" نموده است.

 وی افزود این کارگاهها با هدف آشنایی دانشجویان و نوآوران کشور با مسائل مربوط به حوزه مالکیت فکری و ثبت اختراع برگزار شد.

بر اساس توضیحات مدیر کل دفتر مالکیت فکری با توجه به استقبال و درخواست های مطرح شده از طرف متقاضیان در خصوص برگزاری دوره های ترویجی در خصوص مالکیت فکری و با توجه به رونمایی از سامانه ارزیابی اختراعات توسط وزیر محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رویکرد استفاده از فضای مجازی در جهت تسهیل دسترسی متقاضیان در اقصی نقاط مختلف کشور در نظر است نسبت به اجرای سامانه مجازی ترویج مالکیت فکری در سطح کشور اقدام گردد.