پذيرش، بررسي و داوري اختراعات در دفتر مالكيت فكري

طي هفته گذشته ضمن پذیرش 32 پرونده جدید جهت ارزیابی با برگزاری شوراهاي تخصصي ارزيابي اختراعات در گروه‌هاي " مالكيت فكري"، "شيمي و مواد" و "برق و فناوري اطلاعات" 24 طرح اختراعي در شوراي تخصصي مطرح گرديد كه از اين تعداد 4 طرح به عنوان اختراع مورد تائيد و 2 اختراع مورد اعتبار‌سنجي قرار گرفت.