خدمات

1- پاسخگويي به اظهارنامه هاي استعلامي از سوي اداره ثبت اختراعات از طریق سامانه ارزیابی اختراعات و نوآوری ها

2- اعتبارسنجي اختراعات ثبت شده در ايران از طریق سامانه ارزیابی اختراعات و نوآوری ها

3- مراجع منطقه اي حمايت از ثبت اختراعات معرفي شده از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري